March 18, 2018

วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานบุญวันอาทิตย์
วันที่ 18 มีนาคม 2561

S_7648332645318.jpg

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ได้จัดกิจกรรมงานบุญขึ้นโดยในภาคสายนั้น เริ่มขึ้นในเวลา 9.30 น. คณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี และนำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ

จากนั้น ในเวลา 10.40น เป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลฯศศิธร เบลสเลอร์ และกัลฯ ถนอมศรี เดวิส และพิธีถวายคิลานเภสัช ประธานนำกล่าวคือ กัลฯสุภาวรรณ บัวมณี และกัลฯบุญยัง อภัยราช

เมื่อกล่าวถวายเสร็จแล้ว คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านถวายของไทยธรรมธรรม และรับพรจากคณะสงฆ์ ต่อด้วยถ่ายภาพหมู่ ตักบาตรพระ และรับประทานอาหารพร้อมกัน

ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สาธุชนได้ร่วมกันได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่องเกร็ดน่ารู้อนุพุทธประวัติ เพื่อเป็นความรู้ ข้อคิด ในการสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป จึงเอาบุญนี้มาฝากลูกพระธัมทั่วโลกจ๊ะ.

S_7648332662528.jpg

This entry was posted in SMC News. Bookmark the permalink.