Magha Puja Day, Feb 28, 2018

Image_2380ef2.jpg

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีจุดมาฆประทีปและเวียนประทักษิณ

Image_8275417.jpg

เริ่มต้นโดย คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสาธุชนชาวไทย ชาวลาว ชาวอินเดีย และชาวท้องถิ่น ร่วมใจกันบูชาข้าวพระ และจัดพิธีจุดมาฆประทีปโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดมีนาคม ประธานบุญพิธีกล่าวคำถวายและทำพิธีทอดผ้าป่า ต่อด้วยรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิด และเจ้าภาพที่เกิดในเดือนนี้ได้รับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์และรวมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับเมืองไทย

เมื่อพิธีบูชาข้าวพระเสร็จแล้ว ก็เป็นพิธีถวายโคมมาฆประทีป ประธานนำกล่าวคือ ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ และพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประธานนำกล่าวคือครอบครัวสายสมร และต่อด้วยพิธีจุดมาฆประทีป และเวียนประทักษิณ

Image_cfd2034.jpg

เมื่อถึงเวลาสว่าง เมื่อประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์จุดไฟฤกษ์และนำบูชาพระ และนำนั่งสมาธิ ต่อด้วยกล่าวคำมาฆฤกษ์โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อกล่าวคำมาฆฤกษ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านตั้งแถว เวียนประทักษิณภายในโบสถ์ จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมมาฆประทีป

Image_aec6fcc.jpg

ตัวแทนสาธุชนรับไฟจากประธานสงฆ์ จุดต่อให้ประธานเอกและประธานรองจุดโคมมาฆประทีป

Image_bc258a6ประธานเอกประธานรองจุดโคมมาฆประทีปและร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มและอิ่มในบุญกลับบ้านไปทุกคน และขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

IMG_0247.JPG

This entry was posted in SMC News. Bookmark the permalink.